Tydligare riktlinjer för tydligare patent

Som ett led i vårt kvalitetsarbete har PRV kompletterat och omarbetat sina riktlinjer angående patentansökans utformning och innehåll för att dessa på ett mer fullständigt och lättöverskådligt sätt ska vägleda granskarna vid frågor rörande bestämd uppgift och möjlighet för fackmannen att utöva uppfinningen (8 § PL). De omarbetade riktlinjerna utgör därmed ett bättre stöd vid bedömning av…

Social tagging: >

Comments are closed.