moms

Skatteverket granskar momsfusk i elektronikhandeln

De senaste åren har det skett en ökning av momsbedrägerier vid inköp av elektronikprodukter från andra EU-länder. Skatteverket uppskattar bortfallet av moms till minst 200 miljoner kronor de senaste fyra åren. I år utökar Skatteverket sin granskning av branschen.

Skatteverket uppmanar föreningar med omfattande second hand-försäljning att momsregistrera sig

Ideella föreningar som bedriver secondhand-försäljning i större skala ska momsregisteras. Detta till följd av ett avgörande domstolsutslag. Skatteverket uppmanar nu berörda föreningar att lämna in momsregistrering så snart som möjligt, om det inte redan är gjort.

Tidigare momsdeklaration för företag med EU-handel

Tidigare momsdeklaration för företag med EU-handel

Alla företag som haft EU-handel under 2013 och redovisar momsen en gång om året måste lämna momsdeklarationen och betala momsen senast den 26 februari i år.
– Det är nytt datum i år och det räcker med en enda försäljning eller inköp till eller från ett annat EU-land för att man ska anses bedriva EU-handel, säger Susanne Malmborg, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Från och med i år ska all moms redovisas i en momsdeklaration. Momsen redovisas således inte i inkomstdeklarationen, vilket man har kunnat göra tidigare.

Det är viktigt att hålla koll på när momsen ska vara betald och redovisad. För de företag som redovisar moms en gång per år och har kalenderåret som beskattningsår gäller följande:

 • 26 februari: sista dag för företag som haft EU-handel att betala moms och lämna momsdeklaration. Detta datum gäller även de företag som av andra skäl måste redovisa och betala moms senast den 26 februari, till exempel handelsbolag och kommanditbolag.
 • Övriga företag betalar momsen och lämnar momsdeklarationen i samband med inkomstdeklarationen.

Företag som har en omsättning på högst en miljon kronor redovisar som tidigare momsen per beskattningsår. Dessa företag får automatiskt en momsdeklaration under januari månad om de lämnat en periodisk sammanställning eller köpt varor eller tjänster från andra EU-länder. Undantaget är om man börjat handla med EU-länder först i september 2013. Då kan det hända att Skatteverket inte känner till det än och därför inte skickar någon momsdeklaration i tid.

– Har man haft EU-handel men inte fått en momsdeklaration senast under första veckan i februari 2014 måste man kontakta Skatteverket. Detta gäller även de som av annan anledning ska redovisa och betala moms senast den 26 februari och inte fått en deklaration, säger Susanne Malmborg.

Om man har haft EU-handel under beskattningsåret men lämnar sin momsdeklaration först i samband med inkomstdeklarationen finns grund för Skatteverket att påföra förseningsavgift och kostnadsränta.

De som ska lämna momsdeklarationen senast den 26 februari kan redan nu lämna den via Skatteverkets e-tjänst.

 

Nya momsregler 2013

 

Här hittar du en sammanfattning av viktiga momsnyheter för 2013.

2 maj 2013 – sista tillfället att redovisa momsen i inkomstdeklarationen

Enligt den nya skatteförfarandelagen upphör möjligheten att redovisa moms i inkomstdeklarationen. Men om du har ett räkenskapsår som börjat före den 1 februari 2012 kan du redovisa momsen för 2012 i inkomstdeklarationen.

Juridiska personer som har börjat sin verksamhet under 2012 och har ett första förkortat räkenskapsår som slutar 30 september 2012, 31 oktober 2012, 30 november 2012 eller 31 december 2012 kan också redovisa momsen i inkomstdeklarationen för år 2012.

Omvänd skattskyldighet vid handel med avfall och skrot av vissa metaller

Från och med den 1 januari 2013 ska företag som bedriver handel med avfall och skrot av vissa metaller börja tillämpa omvänd skattskyldighet vid redovisning och betalning av moms. De nya bestämmelserna gäller bara vid handel mellan företag. Du kan läsa mer via länken nedan samt i broschyren Omvänd skattskyldighet för handel med avfall och skrot från vissa metaller (SKV 564).

Nya bestämmelser för fakturering och bevarande av fakturor

De nya bestämmelserna om fakturering ínförs från och med den 1 januari 2013 och är bl.a. följande:

– Det införs regler om när de svenska faktureringsreglerna ska tillämpas.
– Det införs en sista dag för utfärdande av faktura vid unionsintern handel med varor och tjänster.
– Kraven på fakturans innehåll förenklas och förtydligas när det gäller självfakturering, omvänd skattskyldighet och tillämpning av vinstmarginalbeskattning.
– Det förtydligas att en kreditnota också får utfärdas i form av en förenklad faktura.
– Vid omräkning av momsbeloppet i fakturan införs två alternativa omräkningskurser.
– Det förtydligas att den som utfärdar och tar emot fakturor är skyldig att säkerställa att fakturan är äkta, oförändrad och läsbar från tiden för utfärdandet och under hela lagringstiden.

Nya bestämmelser om beskattningsland vid långtidsuthyrning av transportmedel till någon som inte är näringsidkare

Från och med den 1 januari 2013 börjar nya regler om beskattningssland vid långtidsuthyrning av transportmedel till någon som inte är näringsidkare att gälla. Enligt de nya reglerna är sådana tjänster omsatta i det land där köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i. Speciella regler gäller dock vid långtidsuthyrning av fritidsbåtar där beskattningslandet under vissa förutsättningar kan vara det land som båten levereras i.

 

Vad är moms?

 

Vi betalar alla moms (mervärdesskatt) när vi köper varor och tjänster. Momsen är ofta inbakad i priset. Du som är företagare betalar momsen till staten.

Momsen är 25, 12 eller 6 procent av försäljningspriset utan moms.

När ska du betala moms till staten?

För att du ska vara skyldig att ta ut moms av dina kunder och betala moms till staten måste samtliga följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • du omsätter (säljer eller tar ut) varor eller tjänster
 • omsättningen av varorna eller tjänsterna är momspliktig
 • omsättningen görs i en yrkesmässig verksamhet
 • omsättningen görs i Sverige.

Din verksamhet anses vara yrkesmässig om den räknas som näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. Även annan ekonomisk verksamhet kan anses som yrkesmässig om omsättningen överstiger 30 000 kr. Du omsätter varor och tjänster genom uttag om du levererar eller tillhandahåller dem utan betalning. Kravet på att omsättningen ska göras i Sverige innebär att du som regel inte ska ta ut svensk moms på tjänster som du tillhandahåller i andra länder.

Även om omsättningen görs i Sverige ska du inte ta ut moms på varor som du levererar från Sverige till en köpare

 • i ett annat EU-land som åberopar ett giltigt momsregistreringsnummer (VAT-nummer); i stället ska köparen redovisa moms i sitt land
 • utanför EU (vilket kallas export).

Omvänt ska du själv när du köper varor momsfritt från en säljare i ett annat EU-land beräkna och betala moms till staten (omvänd skattskyldighet). Om du importerar varor ska du betala moms till Tullverket.

Avdragsrätt

För dig som ska ta ut moms av dina kunder är momsen inte någon kostnad, eftersom du som regel har rätt att göra avdrag för den moms som du betalar på inköpen för din verksamhet. Du betalar in skillnaden mellan den moms du tar ut på din försäljning (utgående moms) och den moms du betalar på dina inköp (ingående moms). Du får bara dra av moms som avser din momspliktiga verksamhet.

I vissa fall får du dra av momsen du betalar på dina inköp trots att du inte tar ut någon moms på din egen försäljning. Det kan bli aktuellt om du säljer t.ex.

 • läkemedel
 • skepp för yrkesmässig sjöfart
 • framställning av medlemsblad, personaltidningar och liknande
 • varor eller tjänster till länder utanför EU (detta kallas export)
 • varor till en företagare inom EU som åberopar sitt VAT-nummer.

I vissa fall får du inte dra av den ingående momsen eller bara en del av den. Läs mer om det i avsnittet Avdragsförbud.

Momsfria varor och tjänster

Omsättning av nästan alla varor och tjänster är momspliktig, men det finns vissa undantag. Om du säljer t.ex. följande varor och tjänster ska du inte ta ut moms av köparen:

 • sjukvård, tandvård och social omsorg
 • utbildning inom grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet
 • bank- och finansieringstjänster
 • försäkringstjänster
 • artistarvoden
 • studieförbundens studiecirklar
 • läkemedel som lämnas ut mot recept eller säljs till sjukhus
 • skepp för yrkesmässig sjöfart
 • framställning av medlemsblad, personaltidningar och liknande.
 • lotteri, vadhållning och andra former av spel
 • köp och hyra av fastigheter (läs mer under Fastighet och bostad)
 • konstverk som konstnären eller konstnärens dödsbo säljer själv för högst 300 000 kronor under ett beskattningsår.

 

6 procents moms

 

Det är 6 procents moms på följande varor och tjänster.  

Böcker, tidningar, noter, kartor och liknande

Momsen är normalt 6 procent på följande produkter, under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen består av reklam:

 • böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad
 • tidningar och tidskrifter oavsett ämnesområde (t.ex. nyhets- och veckotidningar)
 • bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn
 • musiknoter
 • kartor, t.ex. atlaser, väggkartor och topografiska kartor.

Momsen är också 6 procent på böcker, tidningar etc. som återges i tal på en cd-skiva eller något annat tekniskt medium.

Undantag

Momsen är 25 procent på

 • e-böcker, nättidningar och annan information som man läser elektroniskt, t.ex. via Internet; det gäller även om innehållet återges exakt som i den tryckta upplagan
 • talböcker som även innehåller musik, spel, sökfunktioner m.m.
 • almanackor, anteckningsböcker och skrivböcker
 • leksaksböcker, t.ex. böcker där mer än hälften av sidorna är avsedda för urklippning
 • flygfotografier, kartor i relief och glober
 • kartor för att åskådliggöra viss verksamhet, bl.a. schematiska kartor över järnvägs- eller busslinjer
 • textilvaror som försetts med karttryck i prydnadssyfte
 • tryckta kort för personliga hälsningar, t.ex. julkort och gratulationskort.

Persontransporter inom Sverige

Momsen är normalt 6 procent på persontransporter inom Sverige såsom tåg‑, flyg-, buss- och taxitransporter av människor.

Undantag

Momsen är 25 procent för rena nöjesattraktioner som karusellturer, turer i berg och dalbana, ponnyridning, rundturer på nöjesanläggningar, bilbanor och liknande.

Resetjänster inom EU:s momsområde ska vinstmarginalbeskattas med skattesatsen 25 procent när säljaren är ett företag i Sverige. Med resetjänster menar vi i det här sammanhanget resor som omfattar mer än själva transporten, t.ex. mat och logi. Traditionella charterresor, konferensresor och weekendpaket är exempel på resetjänster.

Transport i skidliftar

Momsen är 6 procent på transport i skidliftar.

Vissa entréavgifter

Momsen är 6 procent på entréavgifter till

 • konserter och andra föreställningar, t.ex. cirkus-, biograf-, teater-, opera-, balett-, trolleri-, revy-, operett- och musikalföreställningar samt vissa musikgalor
 • djurparker
 • idrottsevenemang.

Undantag

Momsen är 25 procent för entréavgifter till minizoo på nöjesparker, friluftsanläggningar m.m. Detsamma gäller visning av djur i andra sammanhang än i djurparker, t.ex. på bondgårdar.

Entréavgiften till idrottsevenemang är momsfri om den tas ut av staten, en kommun eller en allmännyttig ideell förening.

Idrottsverksamhet

Momsen är normalt 6 procent på

 • idrotter som utövas i Riksidrottsförbundets medlemsförbund
 • styrketräning, jazzdans, aerobics, workout och kampsporter
 • trav- och galoppverksamhet ansluten till Svenska travsportens centralförbund eller Svenska galoppförbundet
 • tjänster som har ett nära samband med idrott, t.ex. tillgång till redskap och uthyrning av baddräkter, handdukar, skridskor och racketar.

Undantag

Momsen är 25 procent för verksamhet som har något annat syfte än motion eller tävling. Det kan t.ex. gälla babysim, vattenlek för barn, besök på äventyrsbad, ponnyridning på nöjesfält, biljard på restaurang och gocartåkning på tivoli.

Museiverksamhet

För museiverksamhet är momsen 6 procent på

 • entréavgifter
 • guideavgifter
 • filmvisning i samband med verksamheten
 • ersättning för vandringsutställningar.

Undantag

Museiverksamhet är momsfri om den

 • bedrivs av det allmänna eller
 • stöds av det allmänna regelbundet och i mer än ringa (liten) omfattning.

Momsen är 25 procent på t.ex.

 • utfärdande av äkthets- och värderingsintyg
 • konservators- och renoveringsarbeten
 • försäljning av reproduktioner, souvenirer och vykort.

Biblioteksverksamhet

För biblioteksverksamhet som bedrivs i privat regi är momsen 6 procent på

 • avgifter för boklån
 • beställnings- och köavgifter
 • tillverkning eller förmedling av kopior, t.ex. av kyrkböcker.

Undantag

Biblioteksverksamhet är momsfri om den

 • bedrivs av det allmänna eller
 • stöds av det allmänna regelbundet och i mer än ringa (liten) omfattning.

Avgifter för förseningar eller borttappade böcker anses som skadestånd och är därför också momsfria.

Försäljning av vissa rättigheter

Momsen är 6 procent för upplåtelse eller överlåtelse av

 • vissa upphovsrättsligt skyddade verk
 • rättigheter till ljud- eller bildupptagningar av en artists eller skådespelares framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk.

Undantag

Momsen är 25 procent vid upplåtelse eller överlåtelse av

 • fotografier
 • reklamprodukter
 • system eller program för automatisk databehandling
 • film, video, dvd eller liknande upptagning av information.

 

12 procents moms

 

Det är 12 procents moms på följande varor och tjänster.

Livsmedel

Momsen är normalt 12 procent på livsmedel. Livsmedel är alla bearbetade eller obearbetade ämnen eller produkter som är avsedda att ätas av människor.

Även följande räknas som livsmedel:

 • ämnen som avsiktligt tillförts livsmedel under framställning, beredning eller behandling
 • alkoholfria drycker samt lättöl och folköl
 • dricksvatten som säljs på flaska eller liknande
 • tuggummi
 • mjölk (även vid försäljning till ett mejeri)
 • spannmål (även vid försäljning till en kvarn).

Undantag

På följande livsmedel är momsen 25 procent:

 • dricksvatten från vattenkran
 • spritdrycker, vin och öl med högre alkoholhalt än folköl.

Följande räknas inte som livsmedel och momsen är därför 25 procent:

 • foder
 • levande djur, med undantag för ostron och skaldjur som säljs levande som livsmedel
 • läkemedel (även naturläkemedel)
 • kosmetika
 • tobak och tobaksprodukter
 • narkotika och psykofarmaka
 • restsubstanser och främmande ämnen.

Restaurang- och cateringtjänster

Momsen  på restaurang- och cateringtjänster är 12 procent. Bland annat följande ska beskattas med 12 procents moms:

 • festvåningspaket som omfattar mat, lokal, städning och liknande tjänster
 • frukost i samband med logi
 • dukning, servering, diskning och liknande tjänster som ingår i en cateringtjänst
 • transport som ingår i en cateringtjänst.

Följande beskattas alltid med 25  procent:

 • spritdrycker, vin och starköl
 • drinkar där spritdrycker ingår
 • måltider och förfriskningar som ingår i ett konferensarrangemang.

Om en restaurang- eller cateringtjänst omfattas såväl av mat som spritdrycker, vin eller starköl måste beskattningsunderlaget delas upp.

Rumsuthyrning i hotellrörelse

Momsen är normalt 12 procent på rumsuthyrning i hotell-, pensionats- och vandrarhemsverksamhet eller liknande. Momsen är 12 procent även för vissa andra tjänster som anses som ett naturligt led i rumsuthyrningen, t.ex. parkering, telefon, telefax, betal-tv, bad och bastu samt tvätt.

Undantag

Konferensarrangemang med de tjänster som ingår räknas inte som rumsuthyrning. Momsen på detta är därför 25 procent. Logi och hotellfrukost för konferensdeltagare beskattas med skattesatsen 12 procent.

Campingverksamhet

Momsen är normalt 12 procent på campingverksamhet. Campingverksamhet innebär t.ex. uthyrning av husvagns- eller tältplatser eller enklare stugor. El, dusch och andra bekvämligheter som ingår naturligt räknas också som campingverksamhet.

Undantag

Det är 25 procents moms på

 • gästhamnsverksamhet
 • att hyra ut uppställningsplatser för t.ex. vinterförvaring av husvagnar och båtar.

Försäljning av egna konstverk

Momsen är normalt 12 procent när du säljer konstverk du själv gjort. Detsamma gäller när en konstnärs dödsbo säljer konstnärens verk.

Undantag

När någon annan än du som gjort konstverket säljer det, t.ex. ditt eget eller någon annans bolag, är momsen 25 procent.

I vissa fall kan försäljningen vara helt momsfri. Läs mer i broschyren ”Moms inom kulturområdet” (SKV 562).

Import av konstverk

När du importerar konstverk är momsen 12 procent, oavsett vem som säljer.

 

Källa: Skatteverket