Ändrad praxis för översättning

Patentbesvärsrätten har fastslagit  att PRV inte har möjlighet att pröva en patentansökan materiellt  om ansökan getts in på engelska och översättning inte inkommit till PRV inom 18 månader från det att  patentansökan gjordes eller prioritet begärts. PRV vill särskilt uppmärksamma om denna ändrade praxis, som alltså innebär att översättningen ovillkorligen måste vara PRV tillhanda senast inom…

Social tagging: >

Comments are closed.